ביטול שביל והמרתו לאיזור מגורים ד' מיוחד. התווית שבילים חדשים.

תוכנית טר/ 1328

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ביטול שביל והמרתו לאיזור מגורים ד' מיוחד. התווית שבילים חדשים.
מספר: טר/ 1328
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ביטול שביל והמרתו לאיזור מגורים ד' מיוחד. התווית שבילים חדשים. איחוד וחלוקה מחדש. קו בנין בחזית לפי קיים שני בנינים על מגרש.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה

תיאור המיקום:
טירה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7779חלק8-10
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/03/1982תאריך פרסום: 25/03/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2797. שנה עברית: התשמב .