ביטול שביל, התוויית שביל חדש,איחוד חלקות וחלוקתן מחדש.

תוכנית טר/ 1206

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ביטול שביל, התוויית שביל חדש,איחוד חלקות וחלוקתן מחדש.
מספר: טר/ 1206
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ביטול שביל, התוויית שביל חדש,איחוד חלקות וחלוקתן מחדש.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה

תיאור המיקום:
טירה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7758חלק3-5
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/09/1981תאריך פרסום: 10/09/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2745. שנה עברית: התשמא .