ביטול תכניות בנין ערים בר/80, בר/5-80/1, בר/85. קביעת יעדים ואזורים.

תוכנית בר/ 14

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ביטול תכניות בנין ערים בר/80, בר/5-80/1, בר/85. קביעת יעדים ואזורים.
מספר: בר/ 14
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ביטול תכניות בנין ערים בר/80, בר/5-80/1, בר/85. ב. קביעת יעדים ואזורים. ג. ביטול דרכים והתווית דרכים חדשות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרגבעת ברנר

תיאור המיקום:
קיבוץ גבעת ברנר.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2621חלק
2622חלק
2623חלק
2624חלק
2625חלק
2626חלק
2627חלק
2628חלק
2629חלק
2630חלק
2631חלק
2632חלק
2633חלק
2634חלק
3508חלק
3518חלק
3519חלק
3522חלק
3523חלק
3559חלק
3560חלק
3561חלק
3562חלק
3563חלק
3564חלק
3565חלק
3566חלק
3662חלק
3664חלק
3667חלק
3669חלק
3670חלק
3671חלק
3673חלק
3674חלק
3675חלק
3676חלק
3798חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/06/1978תאריך פרסום: 01/06/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2441. שנה עברית: התשלח .