בינוי אזור חקלאות וחממות, זמר.

בקשה ועדה מקומית מח/ ש/ 417

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: בינוי אזור חקלאות וחממות, זמר.
מספר: מח/ ש/ 417
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לחלוקת מגרשים לצרכי עיבוד חקלאי, להתווית דרים חקלאיות ולהקמת חממות על שטחים חקלאיים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןזמרזמרזמר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8920חלק3836
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200300227/01/2003
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200201412/08/2002