בינוי חלקות 245, 246 בגוש 10872 - רחוב הגבורים

תוכנית חפ/ 1325

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בינוי חלקות 245, 246 בגוש 10872 - רחוב הגבורים
מספר: חפ/ 1325
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. בנוי על החלקות 245, 246 התואם את רוח התכנון
החדש תוך הריסת כל הבנינים הנמצאים בתוך הרחוב ,
כן יצירת ארקדה ברח' הגבורים.
ב. פתיחת סימטה קיימת כשביל צבורי להולכי רגל ומעבר
רכב לחניה בבנין שיבנה מרח' אני מאמין.
ג. אחוד החלקות מס. 245, 246 בגוש 10872 לחלקה
אחת.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחיפהחיפהחיפה

תיאור המיקום:
ישוב: חיפה
רח' הגבורים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10872חלק245-246261-262, 524, 526
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/10/1969תאריך פרסום: 09/10/1969. מס' ילקוט פרסומים: 1558. עמוד: 114. שנה עברית: התשל .
החלטה בדיון באישור תכנית29/04/1969
פרסום להפקדה ברשומות23/01/1969תאריך פרסום: 23/01/1969. מס' ילקוט פרסומים: 1501. עמוד: 708. שנה עברית: התשכט .
החלטה בדיון בהפקדה28/11/1967
קבלת תכנית28/11/1967