בינוי לאזור מגורים שלב ב'

בקשה ועדה מקומית חש/ ש/ 148/ ב

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: בינוי לאזור מגורים שלב ב'
מספר: חש/ ש/ 148/ ב
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
אישור תכנית בינוי ופיתוח שלב ב' לאשור המגורים + נספח הוראות מס' יח"ד 292 כמצויין בתמא/ 35

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחוף השרוןחוף השרוןגעש
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7711חלק43-44, 48-50