ביעת אזורי מגורים א' ב' ו-ג', סה"כ 1,474 יחידות דיור.

תוכנית רצ/ 1/ 50/ 52/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ביעת אזורי מגורים א' ב' ו-ג', סה"כ 1,474 יחידות דיור.
מספר: רצ/ 1/ 50/ 52/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. קביעת אזורי מגורים א' ב' ו-ג', סה"כ 1,474 יחידות דיור.
2. התווית מערכת דרכים חדשה, הרחבת דרכים קיימות, והתווית דרכים משולבות.
3. קביעת שטחים לבניני ציבור, למסחר ולשטחים צבוריים פתוחים.
4. קביעת הוראות ותקנות בניה לאזורים השונים.
5. קביעת חלוקה למתחמי פיתוח לצורך ביצוע התכנית והנחיות להגשת תכניות בינוי, פיתוח ותשתיות לביצוע לכל מתחם ומתחם, והוראות הבינוי בהם.
6. קביעת הוראות לחלוקה חדשה וכן לאיחוד וחלוקה חדשה ללא הסכמת הבעלים
בהתאם להוראות סימן ז' לפרק ג' לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזראשון לציוןראשון לציוןראשון לציון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6084חלק1, 43, 47
6089חלק1-6, 12, 40-41
6090חלק10-24, 26, 29-31, 33-38, 40-46, 48-496-7, 27, 47
6091חלק59
6092חלק130, 137, 139, 14186, 166
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתרצ/ במ/ 1/ 50/ 50נחלת יהודהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהתנגדויות05/12/2010
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית01/10/2010
פרסום להפקדה ברשומות16/09/2010תאריך פרסום: 16/09/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6135. עמוד: 29. שנה עברית: התשעא .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/08/2010
פרסום להפקדה בעיתונים23/07/2010תאריך פרסום בעיתון: 23/07/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/07/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/07/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט06/07/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/07/2010
החלטה בדיון בהפקדה19/05/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף28/11/2000
קבלת תכנית13/11/2000
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות