ביצוע "חלקה חדשה" על פי טבלאות הקצאה.

תוכנית הצ/ 5/ 1/ 139/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ביצוע "חלקה חדשה" על פי טבלאות הקצאה.
מספר: הצ/ 5/ 1/ 139/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ביצוע חלוקה חדשה על פי טבלאות הקצאה המצורפות
הערוכות בידי שמאי מקרקעין מוסמך מר עדי צביקל, לפי
פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1965 ללא
הסכמת בעלים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםתל מונדתל מונד

תיאור המיקום:
ישוב: תל מונד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7787חלק1-4
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים21/03/1993תאריך פרסום בעיתון: 21/03/1993.
פרסום לאישור ברשומות18/03/1993תאריך פרסום: 18/03/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4092. עמוד: 1971. שנה עברית: התשנג .
פרסום להפקדה בעיתונים10/09/1992תאריך פרסום בעיתון: 10/09/1992.
פרסום להפקדה ברשומות20/08/1992תאריך פרסום: 20/08/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4035. עמוד: 4408. שנה עברית: התשנב .
החלטה בדיון בהפקדה04/12/1991
קבלת תכנית03/11/1991