ביר אלסכה - זמר צפון

תוכנית מש/ 8/ 1/ 132

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ביר אלסכה - זמר צפון
מספר: מש/ 8/ 1/ 132
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי לשטח מגורים א'.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד מחקלאי למגוריםא'.
ב. קביעת הוראות להוצאת הית בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןזמרזמרביר א סכה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8644חלק4, 15-16
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה16/01/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף03/11/2011
קבלת תכנית24/10/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית201200116/01/2012