בית אבות - עומר

תוכנית 14/ 03/ 102/ 43

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בית אבות - עומר
מספר: 14/ 03/ 102/ 43
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח ושטח תיירות לשטח למבני ציבור.
ב. שינוי מקום דרך למגרש לבנייני ציבור.
ג. שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח ושטח לבניייני ציבור לדרך ולחניה.
ד. איחוד חלקות וחלוקה מחדש.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38588חלק11
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית14/ 03/ 102הרחבת כבולות התכנית - עומרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/03/1988תאריך פרסום: 31/03/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3550. עמוד: 1912. שנה עברית: התשמח .
פרסום לאישור בעיתונים18/03/1988
החלטה בדיון באישור תכנית03/02/1986
פרסום להפקדה ברשומות27/10/1985תאריך פרסום: 27/10/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3263. עמוד: 632. שנה עברית: התשמו .
פרסום להפקדה בעיתונים10/10/1985תאריך פרסום בעיתון: 10/10/1985. תאריך פרסום בעיתון: 10/10/1985. תאריך פרסום בעיתון: 10/10/1985.
החלטה בדיון בהפקדה26/08/1985
קבלת תכנית18/08/1985