בית אייגנר כפר הרא"ה

תוכנית עח/ מק/ 140/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בית אייגנר כפר הרא"ה
מספר: עח/ מק/ 140/ 13
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הקלה מקו בנין לחזית דרך אזורית מס' 581 מ- 80 מ' מציר דרך ( 65 מ' מהשוליים), ל- 40 מ' מציר הדרך (שהם 25 מ' מגבול הדרך - כמסומן בעח/ 200).וכן, הקלה נקודתית בעבור מבני משק (רפתות) קיימים קו בנין של 19.4 מ' מציר הדרך האזורית 581 (4.4 מ' מקצה זכות הדרך) בחלקה מס' 5 שהיא תא שטח מס' 2.
וקו בנין של 17 מ' מציר הדרך האזורית (2 מ' מקצה זכות הדרך) בחלקה מס' 4/1 שהיא תא שטח מס' 1 בסמכות ועדה מקומית עפ"י סעיף 62 א' (א') 4, 9 לחוק.
2. הסדרת קו בניין צד למבנים חקלאיים בחלקות 5,4 מ- 3 מ' ועד אפס בסמכות ועדה המקומית עפ"י סעיף 62 א' (א') 4 לחוק.
3. הסדרת קו בניין צד לבית מגורים קיים בחלקה 5 מ' מ-4 מ' ל- 1.59 מ' 1.64 מ' בסמכות הועדה המקומית עפ"י סעיף 62 א' (א') 4 לחוק.
5. הסדרת קו בנין קדמי (דרך פנימית צפ' - מע' לחלקה 5 ) לרפת קיימת חלקה 5 מ- 5 מ' לקו הבנין המסומן בתשריט בסמכות הועדה המקומית עפ"י סעיף 62 א' (א') 4 לחוק.

עיקרי ההוראות:
שינוי קווי בנין לכביש מס' 581.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרכפר הרא"ה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8368חלק4-5, 27-28
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתעח/ 200/ 21פיתוח יוזמות כלכליות ועסקיות במושבים.שינוי
תוכניתעח/ 200תכנית מתאר עמק חפר.שינוי
תוכניתעח/ 200תכנית מתאר עמק חפר.כפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/05/2008תאריך פרסום: 15/05/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5805. עמוד: 3070. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/02/2008
פרסום להפקדה ברשומות07/02/2008תאריך פרסום: 07/02/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5774. עמוד: 1831. שנה עברית: התשסח .
החלטה בדיון במועצה הארצית20/11/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200800927/02/2008
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים34620/11/2007