בית אריזה של''ח

תוכנית 7/ 02/ 302/ 24

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בית אריזה של''ח
מספר: 7/ 02/ 302/ 24
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת בית אריזה ליצור חקלאי בשטח חקלאי.

עיקרי ההוראות:
א. הגדרת השימושים המותרים בשטח חקלאי.
ב. הגדרת זכויות ומגבלות בניה ל- 3500 מ''ר שטח עיקרי.
ג. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכול
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100293חלק2, 6
100310חלק28, 36
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 302תכנית מתאר אשכולשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה09/01/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף24/08/2010
קבלת תכנית06/06/2010