בית אשלים - אופקים

תוכנית 23/ 03/ 102/ 129

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בית אשלים - אופקים
מספר: 23/ 03/ 102/ 129
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לשטח לבנייני ציבור, לאזור מסחרי
ולאזור מגורים א' ע"י שינוי ביעוד הקרקע, איחוד וחלוקת
מגרשים בהסכמת בעלים, שינוי בקוי בנין וקביעת זכויות,
הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים

תיאור המיקום:
בית ספר אשלים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39551חלק17-197, 16, 30-33
39552חלק57
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית23/ 03/ 102/ 7התאמת יעודי המגרשים למצב בשטח - אופקיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים14/05/2004תאריך פרסום בעיתון: 12/05/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 12/05/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 14/05/2004. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות15/04/2004תאריך פרסום: 15/04/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5289. עמוד: 2560. שנה עברית: התשסד .
החלטה בדיון באישור תכנית05/01/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/10/2003
פרסום להפקדה בעיתונים02/10/2003תאריך פרסום בעיתון: 02/10/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/10/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 02/10/2003. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות01/10/2003תאריך פרסום: 01/10/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5228. עמוד: 22. שנה עברית: התשסד .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/08/2003
החלטה בדיון בהפקדה03/03/2003
קבלת תכנית21/07/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200400105/01/2004
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים35530/10/2003
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200300303/03/2003