בית גוברין

תוכנית 6/ מק/ 2101

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בית גוברין
מספר: 6/ מק/ 2101
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חילופים בין שני יעודי קרקע תקפים בתחום תכנית מאושרת
ללא שינוי במכסות שטחי היעודים.

עיקרי ההוראות:
- שינוי יעוד משטח פרטי פתוח למבני משק.
- שינוי יעוד ממבני משק לשטח פרטי פתוח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואבבית גברין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
34202חלק2-3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 197/ 4קיבוץ בית ג'ובריןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/02/2008תאריך פרסום: 14/02/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5776. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/08/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר26/07/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200702928/08/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200702626/07/2007