בית היערן, מורדות הגלבוע

תוכנית ג/ 12098

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בית היערן, מורדות הגלבוע
מספר: ג/ 12098
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
* לתכנן את השטח התחום בקו כחול כהה, ולקבוע הנחיות תכנון וסייגים.
* קביעת אזורים לעתודות קרקע לשימושים השונים בתחום התכינת.
* התווית דרך וחניות.

* קביעת הוראות בניה שונות בעבור מגורים, מסחר, תיירות ומבני משק באזור החקלאי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבוע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20860חלק3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5162שינוי יעוד למגוריםשינוי
תוכניתג/ 1361תכנית מתאר -גלבועשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו06/05/2007
החלטה בדיון בוולק"ח01/03/2004
החלטה בדיון בהפקדה19/08/2002
קבלת תכנית07/09/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים47415/12/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח17204/08/2003