בית הכנסת ''אליהו הנביא''

תוכנית 18/ 02/ 102/ 89

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בית הכנסת ''אליהו הנביא''
מספר: 18/ 02/ 102/ 89
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקוי בניין ושינוי בהוראות התכנית, בבינוי ובעיצוב אדריכלי.

עיקרי ההוראות:
1. בתא שטח 5 שינוי בקוי הבניין .
2. שינוי בהוראות התכנית - הגדלת תכסית הקרקע עד % 75.
3. ניוד זכויות מקומות עליונות לקומת קרקע.
4. קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושרותים.
5. קביעת השלבים וההתניות לביצוע.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםקרית מלאכיקרית מלאכיקרית מלאכיבר יהודה

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 175/625
קואורדינטה Y 626/975
רח' בר יהודה 6

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2411חלק37, 246
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית18/ 02/ 102/ 32שינוי לתכנית מיתאר חלק ממתחם יג' ו-ד' קרית מלאכיכפיפות
תוכנית18/ 02/ 102/ 26תכנית מתאר קרית מלאכיכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/05/2012תאריך פרסום: 21/05/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6419. עמוד: 4200. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים06/04/2012תאריך פרסום בעיתון: 06/04/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/04/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 06/04/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו20/03/2012
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט20/03/2012
החלטה בדיון באישור תכנית19/09/2011
פרסום להפקדה ברשומות14/06/2011תאריך פרסום: 14/06/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6250. עמוד: 4806. שנה עברית: התשעא .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר26/05/2011
פרסום להפקדה בעיתונים06/05/2011תאריך פרסום בעיתון: 05/05/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/05/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 06/05/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית03/05/2011
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט30/03/2011
החלטה בדיון בהפקדה28/02/2011
קבלת תכנית13/02/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו16/01/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף02/06/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה