בית המשפט - אילת

תוכנית 2/ 02/ 101/ 61

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בית המשפט - אילת
מספר: 2/ 02/ 101/ 61
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת בנין בית משפט ע"י
שינויים ביעודי קרקע ,איחוד מגרשים וקביעת הנחיות
ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
ישוב: אילת
חלק מגושים 40040 ו-40004 ( בהסדר)

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/01/1995תאריך פרסום: 19/01/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4277. עמוד: 1634. שנה עברית: התשנה .
פרסום לאישור בעיתונים11/01/1995תאריך פרסום בעיתון: 11/01/1995.
החלטה בדיון באישור תכנית24/10/1994
החלטה בדיון בהתנגדויות24/10/1994
פרסום להפקדה ברשומות21/07/1994תאריך פרסום: 21/07/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4232. עמוד: 4324. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים07/07/1994תאריך פרסום בעיתון: 07/07/1994.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/07/1994
החלטה בדיון בהפקדה27/06/1994
קבלת תכנית23/05/1994