בית חב"ד- שכונת הדקל

תוכנית 2/ 03/ 135/ 49

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בית חב"ד- שכונת הדקל
מספר: 2/ 03/ 135/ 49
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. לשנות את הגובה המקסימלי במבנה מ- 93.60 + כולל
מתקנים הנדסיים ל- 96.60 + כולל מתקנים הנדסיים.
ב. להוסיף קומה בשטח של 258 מ"ר. באותו היעוד כפי
שקיים ליתר המבנה.
ג. להגדיל את שטח החנייה הקיים בשטח חלקה 77 (מצב
קיים - מסחר).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות חניה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
שכונה ב' - שכונת הדקל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40011כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 03/ 135/ 31שכ' ב' בניני ציבור ושצ"פשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/09/2002תאריך פרסום: 12/09/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5112. עמוד: 28. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים22/08/2002תאריך פרסום בעיתון: 20/08/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/08/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/08/2002. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט08/08/2002
החלטה בדיון באישור תכנית01/07/2002
פרסום להפקדה ברשומות15/05/2002תאריך פרסום: 15/05/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5075. עמוד: 2383. שנה עברית: התשסב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/04/2002
פרסום להפקדה בעיתונים11/04/2002תאריך פרסום בעיתון: 11/04/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/04/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/04/2002. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט24/03/2002
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/03/2002
החלטה בדיון בהפקדה04/02/2002
קבלת תכנית02/09/1997
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200200601/07/2002
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים20028/04/2002
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200200204/02/2002