בית חרות - בריכות ביוב

תוכנית עח/ 111

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בית חרות - בריכות ביוב
מספר: עח/ 111
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאזור חקלאי לשטח עבור מתקני ביוב.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרבית חרות

תיאור המיקום:
מ.א. עמק חפר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8343חלק45-46, 59, 82
8344חלק1-2, 4
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/07/1974תאריך פרסום: 11/07/1974. מס' ילקוט פרסומים: 2027. שנה עברית: התשלד .