בית חשמונאי

תוכנית גז/ 102/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בית חשמונאי
מספר: גז/ 102/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי חלק משטח ציבורי פתוח לשטח צבור. 2. חלק מהשטח הצבורי משתנה לשטח נוסף לשטח בית ספר אשר צורפו אליו יחידות בית ספר מקצועי ויחידות קדם תיכוני. 3. ביטול חלק ממגרש החניה והמרתו לשטח צבורי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרבית חשמונאי

תיאור המיקום:
בית החשמונאים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3879חלק
3880חלק44, 52-53, 63-65, 67, 69-71, 73, 76-77, 79-80
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ 102בית חשמונאישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/05/1971תאריך פרסום: 13/05/1971. מס' ילקוט פרסומים: 1719. שנה עברית: התשלא .