בית ינאי - הקלה מת.מ.א 13

תוכנית עח/ מק/ 21/ 9

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בית ינאי - הקלה מת.מ.א 13
מספר: עח/ מק/ 21/ 9
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הקלה מת.מ.א 13 לחוף הים התיכון בכל הנוגע להוראות איסור הקמת מבנים בתחום 100 מ' מקו המים. בסמכות הועדה המקומית לפי סעיף 62א(א)4 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה - 1965 (להלן: החוק).
ב. תוספת שטחי בניה עיקריים במגרש בהיקף של 6% משטח המגרש, לשטח הבניה העיקרי שנקבע ב- עח/ 200 שקיבלה תוקף ב- 19.7.79, כהקלה בהתאם לתקנות התכנון והבניה (סטיה ניכרת מתכנית) התשכ"ז - 1967 בסמכות הועדה המקומית לפי סעיף 62א(א)9 לחוק.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ביוב
נספחיםנספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ניקוז
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרבית ינאי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8337חלק28
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתעח/ 21/ 2הרחיב את איזור המגורים של בית ינאי,הקטנת מגרשים,התוות דרכים חדשות ולבטל דרכיםשינוי
תוכניתעח/ 200תכנית מתאר עמק חפר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/09/2003תאריך פרסום: 08/09/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5223. עמוד: 4063. שנה עברית: התשסג .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה27/07/2003
פרסום להפקדה ברשומות01/07/2003תאריך פרסום: 01/07/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5201. עמוד: 3216. שנה עברית: התשסג .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר27/02/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200302927/07/2003
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200300627/02/2003