בית ינאי -שינוי שטח מגרש מינימלי למגורים

תוכנית עח/ מק/ 21/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בית ינאי -שינוי שטח מגרש מינימלי למגורים
מספר: עח/ מק/ 21/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי שטח מגרש מינימלי למגורים בנחלה מ- 2.0 דונם ל- 1.145 דונם.
בסמכות ועדה מקומית לפי סעיף 62א(א)(7) לחוק התכנון והבניה
התשכ"ה - 1965 (להלן: החוק).
ב. שינוי קו בנין קדמי במגרש מ- 10 ל- 6 מ' כדי לאפשר בנית בית שני בנחלה.
בסמכות ועדה מקומית לפי סעיף 62א(א)(4) לחוק.
ג. שינוי קו בנין צדי מזרחי לבית מגורים מ- 4.00 מ' ל- 3.64 - 3.31 מ' בהתאם
למצב קיים. בסמכות ועדה מקומית לפי סעיף 62א(א)(4) לחוק.
ד. קביעת בינוי ל- 3 יחידות דיור בשני מבנים, בשטח עיקרי שלא יעלה על
400 מ"ר. בסמכות ועדה מקומית לפי סעיף 62א(א)(5) לחוק.
ה. שינוי המרחק בין שני בתי המגורים בנחלה מ- 5 מ' ל- 4 מ'.
בסמכות ועדה מקומית לפי סעיף 62א(א)(5) לחוק.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרבית ינאי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8337חלק58
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתעח/ 21/ 2הרחיב את איזור המגורים של בית ינאי,הקטנת מגרשים,התוות דרכים חדשות ולבטל דרכיםשינוי
תוכניתעח/ 200תכנית מתאר עמק חפר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/01/2004תאריך פרסום: 08/01/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5263. עמוד: 1564. שנה עברית: התשסד .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/08/2003
פרסום להפקדה ברשומות12/08/2003תאריך פרסום: 12/08/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5214. עמוד: 3769. שנה עברית: התשסג .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200303228/08/2003