בית ינאי

תוכנית עח/ מק/ 21/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בית ינאי
מספר: עח/ מק/ 21/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת הוראות עפ"י סעיף 62א(א)4 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 כדלקמן:
א. הסדרת קווי בנין למבנים קיימים או החלפת מבנים קיימים ע"י בניה חדשה בתנאי שקו הבנין האחורי (לכיוון מערב - לים) לא יקטן לעומת קו הבניה הקיים בפועל כדלקמן:
מגרש 21 קו בנין אחורי לשצ"פ - 8.56 מ' - 9.57 מ' לפי בניה קיימת
מגרש 22 קו בנין אחורי לשצ"פ - 10.00 מ'
מגרש 23 קו בנין אחורי לשצ"פ - 9.00 מ' בפינה דרום מערבית יקטן קו הבנין עפ"י המסומן בתשריט.
ב. במגרש 21 קו בנין צדדי צפוני יהיה 4 מ'. קו בנין צדדי דרומי 3 מ' או 0 בהסכמת השכן.
במגרש 22 קו בנין צדדי צפוני יהיה 3 מ' או 0 בהסכמת השכן. קו בנין צדדי דרומי יהיה 3 מ' למעט פרגולה שתותר בקו בנין 0 .
במגרש 23 :
1. קו בנין אחורי לשצ"פ 9 מ'. בפינה דרום מערבית יקטן קו הבנין עפ"י המסומן בתשריט.
קו בנין צדדי צפוני יהיה 3 מ' או 0 בהסכמת השכן.
קו בנין צדדי דרומי יהיה 3 מ'.
2. אם במגרשים 22 ו- 23 יבנו בנינים עם קו בניין 0 בין שני המגרשים כך שבפועל יווצר בנין אחד, קו בנין דרומי במגרש 23 יהיה 6 מ'.
קו בנין לעניין זה מתיחס גם לפרגולות, גגונים, מעקות ובליטות.
הוראה זו מתיחסת גם למקרה של בניה בשלבים כאשר בכל מגרש יבנה הבניין בשלב נפרד מן הבניה במגרש השני.
3. במגרש 23 במרחק קטן מ- 4 מ' מגבולה הדרומי של החלקה, יאסרו פתחים וגמר המאפשרים מבט מתוך המבנה - פתחי אור ואוורור יותרו מעל גובה 2.10 מ' מפני הרצפה בכל קומה.
4. בקומה א' קו בנין מערבי לקירות המבנה יהיה 9.70 מגבול החלקה קו בנין מערבי לפרגולה, גגונים ובליטות 9.0 מ'.
ג. הסדרת קו קדמי למחסן במגרש 21 (קאהן) מ- 5.00 מ' ל- 4.12 לפי בניה קודמת.
ד. הקלה מת.מ.א 13 לחוף הים התיכון בכל הנוגע להוראות איסור הקמת מבנים בתחום של 100 מ' מקו המים.
ה. תוספת שטחי בניה עיקריים למגורים בכל המגרשים הכלולים בתכנית בהיקף של 6% משטח כל מגרש, על שטח הבניה העיקרי - 220 מ"ר, שנקבע ב- עח/ 200 שקיבלה תוקף ב- 19.7.1979 כהקלה בהתאם לתקנות התכנון והבניה (סטיה ניכרת מתכנית) התשכ"ז - 1967 בסמכות הועדה המקומית לפי סעיף 62א(א)9 לחוק.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ביוב
נספחיםנספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ביוב
נספחיםנספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ניקוז
נספחיםנספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ניקוז
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרבית ינאי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8337חלק31-33
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתעח/ 21/ 2הרחיב את איזור המגורים של בית ינאי,הקטנת מגרשים,התוות דרכים חדשות ולבטל דרכיםשינוי
תוכניתעח/ 200תכנית מתאר עמק חפר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/09/2003תאריך פרסום: 08/09/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5223. עמוד: 4062. שנה עברית: התשסג .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה23/07/2003
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/07/2002
פרסום להפקדה ברשומות21/07/2002תאריך פרסום: 21/07/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5096. עמוד: 3360. שנה עברית: התשסב .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200302823/07/2003
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200201130/07/2002