בית יצחק

תוכנית עח/ מק/ 15/ 54

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בית יצחק
מספר: עח/ מק/ 15/ 54
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. איחוד וחלוקה של מגרשים בהסכמת בעלים כמשמעותם בפרק ג' סימן ז' לחוק ללא שינוי בשטח הכולל של כל יעוד קרקע לפי סעיף 62 א (א) (1) לחוק.

ב. שינוי של הוראות לפי תכנית בדבר בינוי או עיצוב אדריכלים לפי סעיף 62א (א) (5) לחוק.

עיקרי ההוראות:
א. איחוד וחלוקה של מגרשים , ללא שינוי בשטח הכולל של כל יעוד קרקע , הכוללים את יעודי הקרקע הבאים: קרקע חקלאית, תעשייה קלה ומלאכה .

ב. קביעת הוראות וזכיות הבניה בשטח התכנית ומתן הוראות בינוי ועיצוב אדרכליים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרבית יצחק-שער חפר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8213חלק
8214חלק
8216חלק
8283חלק
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח30606/12/2010