בית לואצטו - פארק תעשיה עומר

תוכנית 14/ מק/ 1046

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בית לואצטו - פארק תעשיה עומר
מספר: 14/ מק/ 1046
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינויים בהוראות והנחיות בניה במגרש המיועד לתעשיה, תוספת קומה והגבהת גובה המבנה, ביטול מרתף והעברת זכויות הבניה ממתחת לכניסה הקובעת אל מעל לכניסה הקובעת, שינוי קוי בניין נקודתי לצורך הקמת ביתן שומר.

עיקרי ההוראות:
- שינוי הוראות והנחיות בניה בדבר בינוי עפ''י סעיף 62 א (א) (5).
שינוי גובה מבנה מ- 12 ל- 16 מ'.
הוספת קומה מעל הקרקע וביטול קומה מתחת לקרקע.
- שינוי חלוקת שטחי הבניה המותרים בתכנית אחת, מבלי לשנות את סה''כ השטח הכולל המותר לבניה בתכנית עפ''י סעיף 62 א (א) (6).
- שינוי קוי בניין כמסומן בתשריט עפ''י סעיף 62 א (א) (4).

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומרעומר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38581חלק16, 3572-73
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית14/ בת/ 61פארק תעשיה - עומרשינוי
תוכנית14/ מק/ 1008תוספת קומה על קרקעית ללא שינוי בגובה המותרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה04/09/2012
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר19/04/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום201201819/04/2012