בית מגורים במשעול לופית, מגרש 8, מערב 6 אילת

תוכנית 2/ 03/ 202/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בית מגורים במשעול לופית, מגרש 8, מערב 6 אילת
מספר: 2/ 03/ 202/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התכנית מציעה תוספת זכויות בניה לדירות בקומת קרקע, בקומה א' ובקומת הגג עפ''י נספח בינוי - מבנה מגורים קיים במשעול לופית 1.

עיקרי ההוראות:
א. תוספת זכויות בניה - 420 מ''ר עיקרי עפ''י נספח בינוי - 45 מ''ר בקומת קרקע, 55 מ''ר עיקרי בקומה א' ו- 320 מ''ר עיקרי בקומה ב'.
ב. שינוי בקו בניין נקודתי דרומי ומזרחי עפ''י תשריט ונספח בינוי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילתמשעול לופית
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40088חלק10
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ במ/ 18מערב 6 -אילתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה24/09/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף27/06/2011
קבלת תכנית23/03/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201201024/09/2012