בית מגורים בראס אבו חסאן.

תוכנית מש/ 8/ 1/ 90

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בית מגורים בראס אבו חסאן.
מספר: מש/ 8/ 1/ 90
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי למגורים א'.

עיקרי ההוראות:
1. קביעת קווי בניין חדשים.
2. קביעת זכויות והוראות בנייה.
3. תוספת 2 יח"ד סה"כ 8 יח"ד.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןזמרזמר

תיאור המיקום:
זמר - אבתאן
שכונה - ראס חסאן
רחוב- סורה.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8652חלק4
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהצ/ במ/ 8/ 1/ 1002כפר ימה.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית15/07/2011
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר23/06/2011
פרסום להפקדה ברשומות14/06/2011תאריך פרסום: 14/06/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6250. עמוד: 4790. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים13/05/2011תאריך פרסום בעיתון: 12/05/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 13/05/2011. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 13/05/2011. עיתון: עיתון יומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט14/04/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/04/2011
החלטה בדיון בוולק"ח03/11/2008
החלטה בדיון בהפקדה23/06/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף07/05/2008
קבלת תכנית31/01/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה