בית מגורים ברחוב הדקל 59

תוכנית 14/ 03/ 121

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בית מגורים ברחוב הדקל 59
מספר: 14/ 03/ 121
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת זכויות בניה ושינוי בקווי בנייה ברי' הדקל 59 - עומר

עיקרי ההוראות:
א. תוספת לזכויות בנייה בחזית בקומת קרקע
ב. שינוים נקודתיים של קווי בניין צדדיים
ג. הגדלת תכסית מרבית
ד. קביעת הנחיות למתן היתרי בניה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומרעומר

תיאור המיקום:
שכונת מגורים בעומר צפון-מזרח

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38576חלק205
38578חלק249
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית14/ במ/ 148בניה למגורים-(צפון מזרח)שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט25/11/2012
החלטה בדיון באישור תכנית29/10/2012
לא הוגשו התנגדויות22/10/2012
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית14/08/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/02/2012
פרסום להפקדה ברשומות15/02/2012תאריך פרסום: 15/02/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6377. עמוד: 2595. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים26/01/2012תאריך פרסום בעיתון: 26/01/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/01/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/01/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט10/01/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/01/2012
החלטה בדיון בהפקדה15/08/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף04/05/2011
קבלת תכנית19/01/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201201029/10/2012
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים135228/02/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201101015/08/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה