בית מגורים ברח' עין נטפים, מגרש 42, שחמון רובע 8

תוכנית 2/ 03/ 249/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בית מגורים ברח' עין נטפים, מגרש 42, שחמון רובע 8
מספר: 2/ 03/ 249/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת זכויות בניה, שינוי בתכסית ושינוי בקוי בניין.

עיקרי ההוראות:
א. תוספת זכויות בניה לדירה מס' 37/2 - 60 מ''ר עיקרי.
ב. שינוי בתכסית מ- 820 מ''ר ל- 885 מ''ר.
ג. שינוי בקו בניין נקודתי בחזית מערבית מ- 3 מ' ל- 0 מ' (כמסומן בתשריט).

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40095חלק29
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ במ/ 211רובע 8 - שחמון - אילתשינוי
תוכנית2/ 02/ 101בקשה למתן היתרי בניה להקמת 2 גשרים מעל נחל השחמוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה27/06/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף29/05/2011
קבלת תכנית25/01/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201100727/06/2011