בית מגורים ברמת פנקס

תוכנית קא/ מק/ 154

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בית מגורים ברמת פנקס
מספר: קא/ מק/ 154
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי קו בנין כמסומן בתשריט.
ב. ללא שינוי בזכויות הבניה.
ג. במקרה של הריסה ובניה חדשה או תוספת בניה יהיו קווי הבנין עפ"י תכנית מתאר תממ/במ/5 (237).
ד. לא תותר פתיחת פתחים בקיר המבנה על קו בנין לכיוון המגרש הגובל.
ה. העברת 15 אחוז שטח עיקרי מקומה א לקומת קרקע.
ו. המרה 20 מ"ר שטח עיקרי לשטח שירות ומתן אפשרות לבניית מחסן בשטח של 20 מ"ר בקו בנין צדדי 0 .
ז. קו הבנין הקדמי במבנה השרות הקיים והנוסף - לפי מצב קיים בפועל דהיינו: לפי המבנה והתוספת כמופיע בתשריט.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבאור יהודה-אזוראור יהודהרמת פנקסלנדאו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6223חלק62
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/07/2007תאריך פרסום: 31/07/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5697. עמוד: 3748. שנה עברית: התשסז .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/02/2007
פרסום להפקדה ברשומות13/02/2007תאריך פרסום: 13/02/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5628. עמוד: 1582. שנה עברית: התשסז .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - עיון / אישור השר - מחוז תל אביב200700427/02/2007