בית ניר

תוכנית 6/ מק/ 2088

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בית ניר
מספר: 6/ מק/ 2088
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הוספת מגרשי מגורים בקיבוץ בית ניר ע''י יצירת מסגרת תכנונית
הכוללת 89 יח''ד קיבוציות קיימות (מגורים א' מיוחד)
וכן 138 יח''ד קהילתיות קיימות (מגורים א')
ובנוסף 19 יח''ד קהילתיות מתוכנות, סה''כ 246 יח''ד,
ע''י שינוי יעודי קרקע מאזור ''מגורים'' לשטחים שיעודם ''מגורים א''',
דרכים ושטחים ציבוריים פתוחים.
ב. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
ג. קביעת הוראות בדבר זכויות מעבר ורישום זיקת הנאה.
ד. יצירת מערכת דרכים פנימית ע''י שינוי שינוי יעודי קרקע
מאזור מגורים לשטח שיעודו דרך מוצעת או דרך משולבת.
ה. הקמה ושמירת שטח ציבורי פתוח לצרכי הפרדה ומעברי ניקוז ותשתיות.
ו. קביעת מגבלות בגין קיומו של אתר ארכיאולוגי מוכז.
ז. קביעת הנחיות, זכויות ומגבלות בניה ליעודי הקרקע בתחום התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואבבית ניר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
34057חלק3, 7-10
34058חלק1, 6
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר25/08/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200502225/08/2005