בית ספר כוללני - מקיף

תוכנית 3/ 02/ 101/ 69

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בית ספר כוללני - מקיף
מספר: 3/ 02/ 101/ 69
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שטח לבנייני ציבור על ידי
שינויים ביעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד

תיאור המיקום:
ישוב: אשדוד
חלקי גושים: 2065, 2066

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2065חלק12, 26-27, 29
2066חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/12/1996תאריך פרסום: 22/12/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4470. עמוד: 1051. שנה עברית: התשנז .
החלטה בדיון באישור תכנית02/12/1996
פרסום לאישור בעיתונים29/11/1996תאריך פרסום בעיתון: 29/11/1996.
פרסום להפקדה ברשומות26/09/1996תאריך פרסום: 26/09/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4445. עמוד: 74. שנה עברית: התשנז .
פרסום להפקדה בעיתונים30/08/1996תאריך פרסום בעיתון: 30/08/1996.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/08/1996
החלטה בדיון בהפקדה19/08/1996
קבלת תכנית21/03/1996