בית ספר לבנות, צפת

תוכנית ג/ 16124

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בית ספר לבנות, צפת
מספר: ג/ 16124
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת בי"ס לבנות בצמוד לשטח המיועד למוסדות.
בכוונת היזמים לבנות בי"ס מרכזי לבנות בצפת מערב.
מיקומה המיוחד של הקריה במרכז שכונה חרדית מהווה פתרון נכון לנושא בשכונה הדרומית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןצפתצפתצפת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13605חלק2-6, 10, 106
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6417מערב העיר -צפתשינוי
תוכניתג/ 552תכנית מתאר צפת ר -צפתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו20/05/2009
החלטה בדיון בהפקדה15/11/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/02/2006
קבלת תכנית16/02/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200602015/11/2006