בית ספר מקיף ד' - הרחבת מגרש - אשקלון

תוכנית 4/ מק/ 2128

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בית ספר מקיף ד' - הרחבת מגרש - אשקלון
מספר: 4/ מק/ 2128
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת שטח לבנייני ציבור
ואיחוד מגרשים בהסכמת בעלים עפ"י סעיף 62 א (א)
- איחוד וחלוקה של מגרשים
- הגדלת שטחים לצורכי ציבור
- שינוי בקוי בנין.
בתיוקן מס' 43 לחוק התכנון והבניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשקלוןאשקלוןאשקלון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1118חלק253-254
1205חלק3-5, 20
1237חלק1, 25
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/10/2002תאריך פרסום: 31/10/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5123. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים03/10/2002
פרסום להפקדה ברשומות23/05/2002תאריך פרסום: 23/05/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5077. שנה עברית: התשסב .