בית ספר שדה, אכזיב

תוכנית ג/ 17541

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בית ספר שדה, אכזיב
מספר: ג/ 17541
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרה סטטוטורית של מבנים קיימים וטיילת חוף ויצירת מסגרת תכנונית לפיתוח מוגבל של בית ספר שדה.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד קרקע.
משמורת טבע, ציר ראשי להולכי רגל, בית ספר שדה, דרך, שטח ציבורי פתוח ואזור נופש חופי, למבנים ומוסדות ציבור לחינוך, דרך, טיילת, שמורת טבע ושטח ציבורי פתוח.
2. חלוקת שטח התכנית למגרשים בהסכמת בעלים, בהתאם להוראות פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה וקביעת הוראות בדבר איחוד, חלוקה ורישום.
3. קביעת הוראות, לרבות בדבר התכליות, השימושים, קווי בנין, מספר הקומות, שטחי ואחוזי הבניה, הנחיות בינוי, עיצוב ופיתוח סביבתי, הוראות סביבתיות, הוראות לפיתוח תשליות, וקביעת תנאים להואצת היתרי בניה ביעודי הקרקע כמפורט בתכנית.
4. קביעת שלבי ביצוע לתכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18189חלק161, 17
18289חלק15, 384, 28, 39-40
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 2914פתוח חוף סולם צורשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף17/11/2008
קבלת תכנית18/03/2008