בית ספר תיכון אזורי מגידו

תוכנית יז/ מק/ 22/ 01

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בית ספר תיכון אזורי מגידו
מספר: יז/ מק/ 22/ 01
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. קביעת הוראות בינוי ומתחמים לפיתוח.
2. קבלת הקלה בזכויות הבנייה.

עיקרי ההוראות:
1. הגדרת הוראות בינוי לפי סעיף 62א(א)(5).
2. הרחבת תחום דרך ע"פ סעיף 62א(א)(2).
3. שינוי בקו בנין ע"פ סעיף 62א(א)(4).
4. הגדרת תכסית מותרת בדרך של הוראות בינוי והקלה מהוראות תכנית לפי סעיף 62א(א)(5),(9).

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםמגידועין השופט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11875חלק4
11877חלק7
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמשצ/ 22רישום וקביעת יעודים בקיבוץשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר25/10/2011
פרסום להפקדה ברשומות10/10/2011תאריך פרסום: 10/10/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6307. עמוד: 174. שנה עברית: התשעב .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201101225/10/2011