בית עלמין בחורה

תוכנית 11/ 03/ 218

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בית עלמין בחורה
מספר: 11/ 03/ 218
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת בית עלמין בחורה
ע"י שינויים ביעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםגלילית מחוז הדרוםתחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתחום מחוזי גלילי

תיאור המיקום:
גושים וחלקות:
גוש: 100013/5 (רשום) חלקי חלקה 1

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100013חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 177/ 6הרחבת הישוב חורהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/02/2005תאריך פרסום: 08/02/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5365. עמוד: 1507. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים04/02/2005תאריך פרסום בעיתון: 02/02/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/02/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 03/02/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט28/11/2004
החלטה בדיון באישור תכנית25/10/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר24/08/2004
פרסום להפקדה ברשומות12/08/2004תאריך פרסום: 12/08/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5321. עמוד: 3686. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים23/07/2004תאריך פרסום בעיתון: 22/07/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 23/07/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 23/07/2004. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט01/07/2004
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/06/2004
החלטה בדיון בהפקדה17/05/2004
קבלת תכנית06/11/2001