בית עלמין - מושב שדה משה

תוכנית 6/ 03/ 192/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בית עלמין - מושב שדה משה
מספר: 6/ 03/ 192/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח לבית עלמין.
2. קביעת הוראות של תכנית מפורטת בנושאים הבאים:
א. קביעת יעודי הקרקע המפורטים בתחום אתר
בית העלמין, לרבות קביעת גבולות השטח לצורכי קבורה,
דרכים, שבילים להולכי רגל ומיקום מתקנים להפעלת
בית הקברות והשימושים המותרים בהם.
ב. קביעת הוראות לפיתוח והוראות בינוי ופיתוח.
ג. קביעת תכנית בינוי למבנים הדרשים להפעלת אתר בית הלמין.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכיששדה משה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
34109חלק50, 52
34110חלק22
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 192שינוי יעוד מבניני ציבור למגוריםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה12/02/2007
קבלת תכנית06/06/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200700212/02/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200600817/07/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200501214/11/2005