בית עלמין -מצובה

תוכנית ג/ 1042

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בית עלמין -מצובה
מספר: ג/ 1042
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליעד שטח קרקע עבור בית עלמין

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרמצובה

תיאור המיקום:
ישוב: מצובה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18264חלק172-3
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/05/1973תאריך פרסום: 31/05/1973. מס' ילקוט פרסומים: 1922. עמוד: 1772. שנה עברית: התשלג .
החלטה בדיון באישור תכנית29/01/1973
פרסום להפקדה ברשומות25/03/1971תאריך פרסום: 25/03/1971. מס' ילקוט פרסומים: 1709. עמוד: 1385. שנה עברית: התשלא .
החלטה בדיון בהפקדה10/03/1969
קבלת תכנית21/01/1969