בית צמוד קרקע במגרש א 540 שכונת יעלים

תוכנית 2/ 03/ 135/ 81

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בית צמוד קרקע במגרש א 540 שכונת יעלים
מספר: 2/ 03/ 135/ 81
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת זכויות בניה ,שינויי בקווי בניין ותוספת של שתי יחידות אירוח.

עיקרי ההוראות:
א. תוספת זכויות בניה.
ב. שינוי בקו בניין דרומי מ-5מ' ל-0.
ג. שינוי בקו בניין צפוני מ-4מ' ל-0 ,לקומת הקרקע בלבד.
ד. שינוי בקו בניין מערבי עפ"י תשריט ונספח בינוי.
ה. תוספת שתי יחידות אירוח .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 195075
קואורדינטה Y 386600

רח' דישונים 540/1, שכונת יעלים ,אילת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40052חלק11810
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 03/ 135/ 18שכונת יעלים, אילתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות15/02/2012תאריך פרסום: 15/02/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6377. עמוד: 2590. שנה עברית: התשעב .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט08/01/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/01/2012
החלטה בדיון בהפקדה31/01/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף26/10/2010
קבלת תכנית16/08/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים135228/02/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201100231/01/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה