בית צמוד קרקע ברחוב האגוז 12, רובע 4 שחמון

תוכנית 2/ 03/ 235/ 16

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בית צמוד קרקע ברחוב האגוז 12, רובע 4 שחמון
מספר: 2/ 03/ 235/ 16
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת זכויות ומגבלות בניה ותוספת יח"ד .

עיקרי ההוראות:
א. תוספת זכויות בניה ? 170 מ"ר עיקרי סה"כ 370 מ"ר עיקרי.
ב. הגדלת התכסית של המבנה ל-200 מ"ר.
ג. תוספת יח"ד אחת בגודל של עד 45 מ"ר.
ד. קביעת קוי בנין מקומיים 0 מ' לחניה.
ה. קביעת קוי בנין תת קרקעיים לבריכה ולח.המכונות.
ו. שינוי בהוראות בנוי בדבר ביטול גג רעפים ופרטי פתוח גדרות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילתמשעול אגוז

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 193925
קואורדינטה Y 384475

רח' האגוז 12 ,רובע 4 שחמון ,אילת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40082חלק66113
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ במ/ 151ר שחמון-פלח 4שינוי
תוכנית2/ 02/ 101/ 73תכנית מתאר לאזור שחמוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות19/11/2012תאריך פרסום: 19/11/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6499. עמוד: 1006. שנה עברית: התשעג .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט29/10/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/10/2012
החלטה בדיון בהפקדה23/04/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/06/2011
קבלת תכנית09/03/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201200423/04/2012
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה