בית צמוד קרקע ברחוב האפרסמון 16 שחמון

תוכנית 2/ 03/ 235/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בית צמוד קרקע ברחוב האפרסמון 16 שחמון
מספר: 2/ 03/ 235/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת זכויות ומגבלות בניה.

עיקרי ההוראות:
א. תוספת זכויות בניה - 60 מ''ר שטח עיקרי
ב. שינוי תכסית ל- 180 מ''ר.
ג. פתרון החניה יהיה באופן של חניה עם הצללה בתוך גבול המגרש - בקו
בניין 0.
ד. קביעת קוי בנין מקומיים 0 מ' לחניה ו- 4 מ' למצללה בנויה.
ה. קביעת קוי בנין תת קרקעיים 1 מ' לבריכה ו- 1-0.5 מ' לח. המכונות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
רח' האפרסמון 16, רובע 4 בשחמון, אילת
קואורדינטה X 193825
קואורדינטה Y 384375

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40083חלק31
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ במ/ 151ר שחמון-פלח 4שינוי
תוכנית2/ 02/ 101/ 73תכנית מתאר לאזור שחמוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים04/11/2010תאריך פרסום בעיתון: 03/11/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/11/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 04/11/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות07/10/2010תאריך פרסום: 07/10/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6140. עמוד: 257. שנה עברית: התשעא .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט12/08/2010
החלטה בדיון באישור תכנית14/06/2010
פרסום להפקדה בעיתונים11/03/2010תאריך פרסום בעיתון: 09/03/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/03/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/03/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום להפקדה ברשומות07/03/2010תאריך פרסום: 07/03/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6068. עמוד: 2191. שנה עברית: התשע .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית05/03/2010
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר18/02/2010
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט17/01/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/11/2009
החלטה בדיון בהפקדה06/07/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/02/2009
קבלת תכנית06/01/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201000514/06/2010
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים112024/02/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200901106/07/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה