בית קברות למשק משמרות

תוכנית מ/ 23

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בית קברות למשק משמרות
מספר: מ/ 23
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון השטח והכשרתו לבית קברות עבור משק משמרות

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהמנשה-אלונהמנשהמשמרות

תיאור המיקום:
ישוב: משמרות
צפונה ממשק משמרות בקואורדינסות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10099חלק36-37
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/11/1967תאריך פרסום: 09/11/1967. מס' ילקוט פרסומים: 1407. עמוד: 234. שנה עברית: התשכח .
החלטה בדיון באישור תכנית31/05/1966
פרסום להפקדה ברשומות15/07/1965תאריך פרסום: 15/07/1965. מס' ילקוט פרסומים: 1198. עמוד: 2336. שנה עברית: התשכה .
החלטה בדיון בהפקדה25/05/1965
קבלת תכנית25/05/1965