בית רובינשטיין

תוכנית מק/ תא/ 2260/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בית רובינשטיין
מספר: מק/ תא/ 2260/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. לקבוע הוראות בניה ותנאים, שיאפשרו שימור ושיקום
מבנה בעל ערכים ארכיטקטוניים הכלול בתכנית וזאת
ע"י:
א. הגדרת המבנה בחלקה 119 בגוש 6941 שומא כמבנה
לשימור א' וקביעת הוראות לשיפוץ ולשימור הבנין.
ב. העברת זכויות של שטחי בניה לא מנוצלים מהמבנה
לשימור למגדל הכלול בתכנית, ללא חריגה מגובה
מירבי של 110.50 מ', שהותר בתכנית מס' 2260.
ג. שינוי קו הבנין הקדמי לקומת הקרקע בכוון רחוב
ליקולן ודרך פ"ת ל-3.70 מ'.
2. לשנות בהתאם לכך את התכנית הראשית, אשר הודעה על
מתן תוקף לה פורסמה בי.פ. 3870 מיום 25.4.91.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו

תיאור המיקום:
ישוב: תל אביב-יפו
בין הרחובות לינקולן, דרך פ"ת ומזא"ה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7103חלק103, 112, 118-119, 126, 128
7104חלק76-77
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/11/1998תאריך פרסום: 12/11/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4697. שנה עברית: התשנט .