בית 266 שכ' יעלים - אילת

תוכנית 2/ 03/ 135/ 76

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בית 266 שכ' יעלים - אילת
מספר: 2/ 03/ 135/ 76
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית זו מתקנת את תכנית מס' 26/135/03/2 בתחום מגרש 266.
תכנית 26/135/03/2 נערכה על רקע חלקות ולא על רקע מגרשים ובשל העדר חפיפה בינהם נוצר מצב שבמגרש 266 קיימים שני יעודי קרקע - מגורים א' ומגורים ב'.
כמו כן מוסיפה תכנית זו זכויות בניה למגרש, תוספת 2 יח"ד לבית מס' 4 ומשנה קווי בניין על מנת להסדיר בניה קיימת.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד קרקע: תיקון תכנית מס' 26/135/03/2 שינוי ממגורים א' למגורים ב' בחלק משטח המגרש.
ב. תוספת זכויות בניה: מותר 37.5% בכל קומה סה"כ 75%.
מוצע- 104% (חלוקת הזכויות עפ"י טבלת זכויות הבניה)
ג. תוספת יח"ד: מותר - 4 יח"ד.
מוצע- 6 יח"ד.
ד. שינוי קווי בנין: קו בנין אחורי: מותר - 5 מ', מוצע - קו בניין 0.
קו בנין קדמי: מותר- 4 מ', מוצע- 3.5 מ' ונקודתית 2.0 מ'.
קו בנין צדדי שמאלי: עפ"י תכנית 26/135/03/2 מותר 0, בתכנית זו מוצע 6.7 - 1.5 מ'.
קו בנין צדדי ימני: עפ"י תכנית 26/135/03/2 מותר 0, בתכנית זו מוצע 1.7 מ'.
ה. קביעת הנחיות לבינוי: עפ"י נספח הבינוי המנחה (מחייב לעניין קווי הבנין, הגובה המירבי ומספר יחידות הדיור).

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילתשד יעלים

תיאור המיקום:
בית טורי ברחוב יעלים מס' 266
קואורדינטה X 195175
קואורדינטה Y 386075

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40009חלק5481, 83, 128
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 03/ 135/ 18שכונת יעלים, אילתכפיפות
תוכנית2/ 03/ 135/ 26יעלים מגורים א'שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/11/2010תאריך פרסום: 08/11/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6158. עמוד: 968. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים07/10/2010תאריך פרסום בעיתון: 05/10/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/10/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/10/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט15/09/2010
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו14/09/2010
החלטה בדיון באישור תכנית12/07/2010
פרסום להפקדה ברשומות01/06/2010תאריך פרסום: 01/06/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6093. עמוד: 3199. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/05/2010
פרסום להפקדה בעיתונים15/04/2010תאריך פרסום בעיתון: 15/04/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/04/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/04/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית15/04/2010
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט28/03/2010
החלטה בדיון בהפקדה02/03/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/07/2009
קבלת תכנית03/06/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201000612/07/2010
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים114716/05/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201000502/03/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה