ביתן אהרון, כיכר כניסה לישוב.

תוכנית עח/ מק/ 141/ 11

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ביתן אהרון, כיכר כניסה לישוב.
מספר: עח/ מק/ 141/ 11
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת דרך 571
קביעת קווי בניין למבנה מסחרי

עיקרי ההוראות:
*הרחבת דרך 5710 מ 18מ' לרוחב המסומן בתשריט , בסמכות ועדה מקומית לפי סעיף 62א(א)(2)
* שינוי קו בניין בניין קדמי למבנה מסחרי קיים ולבניה חדשה בהתאם למיקום המבנה הקיים בשטח , אפס עד שלושה מ' , בסמכות ועדה מקומית לפי ב=סעיף 62א(א)(4)

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרביתן אהרן

תיאור המיקום:
דרך מע"צ מקומית מספר 5710 המחברת את ישובי עמק חפר לכביש ארצי מס' 2.
מיקום: עמק חפר , בסמוך למושב ביתן אהרון .

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7חלק
8315חלק301, 303
8329חלק31, 96, 102, 104
8499חלק86-87
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתעח/ 141תכנית מפורטת למושב ביתן - אהרוןשינוי
תוכניתעח/ 200תכנית מתאר עמק חפר.כפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/08/2011תאריך פרסום: 18/08/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6283. עמוד: 6112. שנה עברית: התשעא .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/08/2010
פרסום להפקדה ברשומות18/08/2010תאריך פרסום: 18/08/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6126. עמוד: 4491. שנה עברית: התשע .
החלטה בדיון בוולק"ח02/11/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח29402/11/2009