ביתן השומר - רוח מדבר

תוכנית 20/ 02/ 319

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ביתן השומר - רוח מדבר
מספר: 20/ 02/ 319
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת ביתן השומר וחדר למפסק ראשי ומונים של חברת החשמל.

עיקרי ההוראות:
1. קביעת תא שטח להקמת ביתן השומר וחדר למפסק ראשי ומונים של חברת החשמל.
2. קביעת שימושים, הנחיות ומגבלות בנייה.
3. קביעת תנאים למתן היתר בנייה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםרמת נגברמת נגב

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 174650
קואורדינטה Y 543350

רוח מדבר, בכיוון דרום לכפר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39012חלק36
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית20/ מק/ 3011מוסד כפר התקוה הטובהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית31/10/2012
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית18/07/2012
פרסום להפקדה בעיתונים15/06/2012תאריך פרסום בעיתון: 12/06/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 15/06/2012. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 14/06/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום להפקדה ברשומות24/04/2012תאריך פרסום: 24/04/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6404. עמוד: 3543. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/03/2012
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט13/02/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/02/2012
החלטה בדיון בהפקדה28/03/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף12/10/2010
קבלת תכנית28/07/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201201029/10/2012
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים136428/03/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201100428/03/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית