במגרשים 2160 ו 2165 מוצע שינוי הגובה המותר למרתפים.

תוכנית צש/ מק/ 1/ 21/ 9/ ג

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: במגרשים 2160 ו 2165 מוצע שינוי הגובה המותר למרתפים.
מספר: צש/ מק/ 1/ 21/ 9/ ג
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. במגרשים 2160 ו 2165 מוצע שינוי הגובה נטו המותר למרתפים מ 2.20 מ' ל 2.40 מ' ללא שינוי יעוד המרתף כשטח שרות.
2. במגרשים 2165 ו 2158 מוצע ניוד שטחי שרות ע"י העברת 5 מ"ר בכל מגרש,משטחי השרות למחסן להגדלת החניה מ 25 מ"ר ל 30 מ"ר בכל מגרש ללא הגדלת סה"כ משל שטחי השרות המותרים.
3. במגרש 2165 מוצע שינוי מיקום חניות מתכנית בינוי מאושרת.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - 4016306
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזלב השרוןלב השרוןבני דרור
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7797חלק12
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/01/2007תאריך פרסום: 14/01/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5616. עמוד: 1191. שנה עברית: התשסז .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/08/2006
פרסום להפקדה ברשומות30/07/2006תאריך פרסום: 30/07/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5561. עמוד: 4490. שנה עברית: התשסו .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200510729/08/2006