בן יהודה 14-16

תוכנית תא/ מק/ 3631

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בן יהודה 14-16
מספר: תא/ מק/ 3631
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התאמה למבנה הקיים על המגרש בפועל ולדרישות ולתקנים העכשוויים, כחלק מהמדיניות העירונית לחיזוק בתי מלון בקירבת הים, כל זאת על ידי:
א. שינוי קו בנין לחזית, לאחור ולצדדים בהתאם לקווי הבניין הקיימים בפועל, וכמופיע בתשריט, זאת ע"פ סעיף 62 א' ס"ק א.4. לחוק.
ב. שינוי של הוראות העיצוב לפי תכנית בדבר בינוי או עיצוב אדריכליים ע"י הגבהת המבנה מ- 10 קומות ל-11 קומות וביטול קומת השרותים ע"פ סעיף 62 א' ס"ק לחוק.
ג. שינוי חלוקת שטחי הבניה המותרים בתכנית בקומות ביעוד למלונאות בתכנית מבלי לשנות את סך כל השטח הכולל המותר לבניה ע"פ סעיף 62 א ס"ק א.6 לחוק.
ד. תוספת קומה אחת ותוספת כמותית בדך 8.5 אחוז משטח המגרש (6 אחוז עבור שיפור התכנון + 2.5 אחוז עבור תוספת קומה), הכל לפי סעיף 147 לחוק, בכפוף לסעיף 151 וע"פ סעיף 62 א ס"ק א.9 לחוק.
ה. קביעת שטחי שירות עפ"י תקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים והיתרים) התשנ"ב, 1992, ולפי סעיף 151 וע"פ סעיף 62 א ס"ק א.9 לחוק.
ו. לשנות בהתאם לכך את התכנית הראשית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפובן יהודה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6910חלק6
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ 975/ אשינוי לתכנית מס' 975שינוי
תוכניתתא/ 975/ בשינוי לתכנית מס' 975שינוי
תוכניתתא/ 975תכנית מאוחדת לקביעת אזורים מס' 44שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/07/2007תאריך פרסום: 18/07/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5692. עמוד: 3566. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה ברשומות10/10/2005תאריך פרסום: 10/10/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5444. עמוד: 21. שנה עברית: התשסו .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/09/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - עיון / אישור השר - מחוז תל אביב200500929/09/2005