בן יהודה 84

תוכנית תא/ מק/ 3599

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בן יהודה 84
מספר: תא/ מק/ 3599
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לאפשר תכנון מקומי המתואם לתנאי המגרש, כל זאת ע"י שינוי התכניות הראשיות כדלקמן:
9.1 התרת בניית דירות גג (במקום או בנוסף לחדרי יציאה לגג) בשטח ממוצע שלא יקטן מ - 53 מ"ר שטחים עיקריים על גג הבנין.
9.2 קביעת הוראות לבניה על גג הבנין בהתאם לסעיף 62א ס"ק (א)4 ו - (א)5 לחוק התכנון והבניה.
9.3 מיסוד שטחי שירות שהוחלט עליהם בועדה המקומית בחודש מאי 1996 בהחלטה מספר 164ב' - 9, במסגרת הוראות המעבר של תקנון התכנון והבניה (חישוב שטחים בתכנית והיתרים) התשנ"ב, 1992, סעיף 151 ועפ"י סעיף 62א ס"ק (א)9 לחוק התכנון והבניה.
שינוי בהתאם לכך של תכנית 58, אשר פרסום למתן תוקף לה ניתן בילקוט פרסומים מספר 976 מיום 4.1.1940, על שינוייה, שינוי לתכנית ג' אשר פרסום למתן תוקף לה ניתן בילקוט הפרסומים מספר 4208 מיום 21.4.1994 (להלן "התכניות הראשיות"). תכנית זו מכילה הוראות תכנית מפורטת.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפובן יהודה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7113חלק18
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ גבניה על גגות בתים.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/02/2007תאריך פרסום: 13/02/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5628. עמוד: 1582. שנה עברית: התשסז .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/08/2005
פרסום להפקדה ברשומות22/08/2005תאריך פרסום: 22/08/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5428. עמוד: 3876. שנה עברית: התשסה .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - עיון / אישור השר - מחוז תל אביב200500831/08/2005